logo2.jpg, 2,0kB Mgr. Tomáš Joanidis | law graduate
sworn Czech/English translator

Joanidis Law & Language.

Společnost Joanidis Law & Language s.r.o. je soustředěna kolem Tomáše Joanidise, magistra práv a soudního tlumočníka jazyka anglického. Poskytuje špičkové překladatelské, právní a poradenské služby každému, kdo se pohybuje v česko-anglickém právním a podnikatelském prostředí.

Pomáháme vám komunikovat.

Komunikace

Provádíme běžné i soudně ověřené překlady textů mezi českým a anglickým jazykem. Zpracujeme i korektury, redakci, grafické návrhy, DTP a tisk.

Věnujeme se především překladům právních dokumentů, například z oblasti obchodního práva, finančního práva a pojišťovnictví, jakož i souvisejících obchodních dokumentů a výročních zpráv. Netříštíme síly mezi různé obory a proto přinášíme svým klientům nejvyšší kvalitu odváděné práce. Veškeré překlady jsou kontrolovány rodilými mluvčími. Zaručujeme naprostou důvěrnost všech poskytnutých informací.

Orientace

Pracujeme s odborníky, advokáty a notáři, finančními a ekonomickými poradci. Pomůžeme vám zorientovat se v různorodých právních prostředích České republiky, Evropské unie, Spojeného království a Spojených států a najít řešení, které hledáte.

Zpracujeme analýzy právní situace, pomůžeme vám při zakládání obchodních společností, najdeme řešení jednotlivých právních či obchodních případů, zajistíme vyhotovení potřebných dokumentů i zastupování před příslušnými orgány, a to v českém a anglickém jazyce.

Identifikace

Vytvoříme pro vás dokonalou corporate identity. Styl odpovídající vašemu podnikání, který bude fungovat v česky i anglicky mluvícím prostředí.

Zajistíme veškeré prvky grafické prezentace vaší společnosti od návrhu po zhotovení. Vytvoříme webové prezentace i klasické tištěné materiály na nejvyšší obsahové, grafické a umělecké úrovni.

Za každým slovem je jméno.

Skupina Joanidis Law & Language s.r.o.

 • Mgr. Tomáš Joanidis, magistr práv a soudní tlumočník jazyka anglického
 • PhDr. Marta Rottová, překladatelka a redaktorka
 • Anne Johnson, korektorka (US)
 • Julian Overall, korektor (UK)
 • JUDr. Klára Hejtmánková, notářka
 • Mgr. Luděk Dvořák, advokát
 • František Pavlíček, finanční a daňový poradce
 • Doc. PhDr. Lefteris Joanidis, výtvarník a designer
 • PhDr. Jaroslav Bulíček, grafik, DTP operator
 • Ing. Stanislav Štěpánek, grafik, web designer
 • Ing. Robert Helbich, polygrafie

Za každým jménem je slovo.

Někteří významní klienti

 • Advokátní kanceláře v celé ČR
 • Akademie věd České republiky
 • Allianz pojišťovna a.s.
 • Computer Press a.s.
 • Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
 • Evraz Vítkovice Steel, a.s.
 • Fakultní nemocnice U Sv. Anny v Brně
 • General Electric Capital Leasing a.s. (GE Money Auto, a.s.)
 • Hortim International s.r.o.
 • Komora daňových poradců Brno
 • Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
 • Krajský úřad kraje Vysočina
 • Masarykova univerzita Brno, Fakulta ekonomicko-správní
 • Masarykova univerzita Brno, Fakulta pedagogická
 • Masarykova univerzita Brno, Lékařská fakulta
 • MINOLTA CZ
 • Nadace Miloše Havla, Praha
 • Real Spektrum a.s.
 • Spalovna a komunální odpady Brno, a.s.
 • Strojírenský zkušební ústav Brno
 • Škoda Electric a.s. Plzeň
 • Triglav pojišťovna, a.s.
 • Uniqa pojišťovna a.s.
 • Unistav, a.s.
 • Úrazová nemocnice Brno
 • Ústavní soud České republiky
 • Vysoké učení technické Brno, Fakulta podnikatelská
 • Vysoké učení technické Brno, Fakulta stavební
 • Zoologická zahrada Brno

Kontakty

 • Veškeré informace získáte na telefonním čísle +420 602 76 38 38.
 • Další informace o překladech vyžádejte zde.
 • Další informace o právních službách vyžádejte zde.
 • Další informace o webových a grafických službách vyžádejte zde.

Na každé naše slovo se spolehnete.

Joanidis Law & Language.

Joanidis Law & Language s.r.o. is centred around Tomáš Joanidis, a law graduate and court certified Czech/English translator. The Group provides top translation, legal and counselling services to people working in the Czech/English legal and business world.

Helping you communicate.

Communication

We carry out regular and court certified translations of texts from Czech into English as well as English into Czech. Additional services include proofreading, editing, graphic design, web design, DTP and printing.

Joanidis Law & Language s.r.o. specialises in translating legal documents, for example in the fields of commercial and financial law, for the insurance industry, as well as related business documentation and annual reports. By focusing on several specific areas and not spreading our net too widely, the exemplary quality of our work is assured. Furthermore, all translations are double-checked by native speakers for unconditional accuracy. Naturally, we guarantee absolute confidentiality of all information entrusted to us.

Orientation

We work with experts, lawyers, notaries public, financial and economic consultants. Joanidis Law & Language s.r.o. can offer guidance to understanding rules and regulations governing the Czech Republic, European Union, United Kingdom and United States, helping people to find the solutions they seek.

In addition, we conduct analyses of legal situations, offer assistance to those founding businesses, are forthcoming with solutions to legal and business cases, produce all necessary documents and provide representation before the relevant authorities, both in Czech and English.

Identification

Our creative team can be relied upon to come up with the most suitable corporate identity for any client, in a style appropriate to their business and perfectly in keeping for both Czech and English speaking environments.

We provide all elements of graphic presentation, from design to implementation, and are able to produce Internet presentations as well as printed materials to the highest standards regarding content, graphics and artistry.

The names behind each word.

Joanidis Law & Language s.r.o. Group

 • Mgr. Tomáš Joanidis, law graduate and court-certified Czech/English translator
 • PhDr. Marta Rottová, Czech/English translator and editor
 • Anne Johnson, proofreader (US)
 • Julian Overall, proofreader (UK)
 • JUDr. Klára Hejtmánková, notary public
 • Mgr. Luděk Dvořák, attorney-at-law
 • František Pavlíček, financial and tax consultant
 • Doc. PhDr. Lefteris Joanidis, graphic artist and designer
 • PhDr. Jaroslav Bulíček, graphic designer and DTP operator
 • Ing. Stanislav Štěpánek, graphic designer, web designer
 • Ing. Robert Helbich, polygraphy

The words behind each name.

Major clients

 • Academy of Sciences of the Czech Republic
 • Allianz pojišťovna a.s., insurance company
 • Brno Trauma Hospital
 • Brno University of Technology, Faculty of Business and Management
 • Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering
 • Brno Zoological Garden
 • Chamber of Tax Advisers of the Czech Republic
 • Computer Press a.s.
 • Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
 • Engineering Test Institute Brno
 • Evraz Vítkovice Steel, a.s.
 • General Electric Capital Leasing a.s. (GE Money Auto, a.s.)
 • Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, insurance company
 • Masaryk University in Brno, Faculty of Economics
 • Masaryk University in Brno, Faculty of Education
 • Masaryk University in Brno, Faculty of Medicine
 • Miloš Havel Foundation, Prague
 • MINOLTA CZ
 • Regional Government of Vysočina Region
 • St. Anne's University Hospital Brno
 • Škoda Electric a.s. Pilsen
 • The Constitutional Court of the Czech Republic
 • Triglav pojišťovna, a.s., insurance company
 • Uniqa pojišťovna, a.s., insurance company
 • Various law firms

Contact us top of page

 • All details available at +420 602 76 38 38.
 • For more details about translation services, click .
 • For more details about legal services, click .
 • For more details about web and design services, click .

The last word in translation.


+420 602 76 38 38 | info@joanidis.cz
TOPlist